Skip to Content

Tagalog

Go Metro Map
Go Metro Map
Metro Rail, plus transitways.
PDF | GIF
System Map - Overview
System Map - Overview
PDF, 1.03MB
GIF, 1.7MB
System Map - Downtown Detail
System Map - Downtown Detail
PDF, 853KB
GIF, 1.6MB
Metro Red Line (Image) Metro Red Line
Line Details
Timetable, 1.1MB
JPG, 90.7KB
Metro Purple Line (Image) Metro Purple Line
Line Details
Timetable, 1.1MB
JPG, 51.4KB
Metro Blue Line (Image) Metro Blue Line
Line Details
Timetable, 1.1MB
JPG, 91.6KB
Metro Expo Line (Image) Metro Expo Line
Line Details
Timetable, 1.6MB
JPG, 51.9KB
Metro Green Line (Image) Metro Green Line
Line Details
Timetable, 710.9KB
JPG, 36.6KB
Metro Gold Line (Image) Metro Gold Line
Line Details
Timetable, 775KB
JPG, 92.4KB
Metro Orange Line (Image) Metro Orange Line
Line Details
Timetable, 443.4KB
JPG, 37.6KB
Metro Silver Line (Image) Metro Silver Line
Line Details
Timetable, 695.6KB
JPG, 42KB

Printer-friendly version

Ang Metro ay isa sa mga pinakamalaking ahensiya ng pampublikong transportasyon. Maihahatid namin kayo sa halos kahit saang lugar sa LA County.

Paano Paplanuhin ang Iyong Biyahe
Upang planuhin ang ruta na pinakamabuti sa iyo, gamitin ang aming Trip Planner sa metro.net o tawagan kami sa 323.466.3876.

Umabante Sa Metro

Metro Bus
Ang aming mga bus ay naglalakbay sa karamihan ng mga pangunahing kalsada sa county, nag-aalay ng iba't-ibang uri ng serbisyo. Ang mga rutang Metro Local ay tumitigil sa bawat dalawang bloke at ang kulay ng mga ito ay orange (ang ilan ay puti na may mga guhit na orange). Ang mga rutang Metro Rapid ay mas mabilis, dahil ang mga ito ay tumitigil sa mga pangunahing interseksyon lamang; ang kulay ng mga ito ay pula. Ang mga rutang Metro Express ay naglalakbay ng mahahabang distansiya sa mga freeway at ilang beses lamang tumitigil; ang kulay ng mga ito ay asul.

Metro Rail
Ang mga linyang Metro Blue, Green, Red, Purple, Gold at Expo ay bumubuo ng Metro Rail. May kabuuang 80 istasyon sa sistame, ang bawat isag ay nag-aalay ng maraming koneksiyon ng bus.

Metro Orange Line
Ang Metro Orange Line ay isang bus-lamang na daan sa paghahatid na tumatakbo nang patawid sa San Fernando Valley sa pagitan ng North Hollywood, Warner Center at Chatsworth. Tumitigil ang mga sasakyan sa linyang ito sa 18 istasyon, tumatakbong malaki ang pagkakatulad sa mga tren ng Metro Rail. Maraming koneksiyon ng bus ang magagamit sa bawat istasyon.

Ibang mga Tagapaghatid
Maraming lokal na siyudad na nagpapatakbo ng mga karagdagang serbisyo ng bus sa kanilang mga lugar. Tandaan na ang mga tagapaghatid na ito ay may mga pamasahe na iba sa Metro.

Para sa impormasyon, tumawag sa 323.466.3876 o tingnan ang metro.net .

Mga Pasaheng Pera

Mga Regular na Pasahe:
Di-Balikang Pasahe (bawat pagsakay): $1.75

Mga Pasahe ng Senior/May Kapansanan/Medicare:
Di-Balikang Pasahe (bawat pagsakay): 75¢

Mga Matatanda na 62+ ang edad / May Kapansanan Off-Peak:

Di-Balikang Pasahe (bawat pagsakay): 35¢

Ang mga drayber ng bus ay hindi nagdadala ng barya, kaya kailangan mo ng eksaktong pasahe. Maaari ka ring magbayad sa mga sariling-serbisyo na makina ng tiket ng TAP sa mga istasyon ng Metro Rail at Metro Orange Rail.

Maaaring bumiyahe nang libre ang dalawang batang mas bata sa 5 taon kasama ng bawat nasa hustong gulang na nagbabayad ng pasahe.

Mga Pases na Maaring Bilhin ng Maaga

Ang mga pases ng Metro na magagamit para sa walang limitasyong paglalakbay ay ibinebenta sa TAP, isang maaaring kargahan ng pera na plastik na kard. Ang mga pases ay maaaring mabili sa mga makina ng tiket ng TAP sa Metro Rail at Orange Line na istasyon. Ang mga pases ay pinapagana sa unang pagkakataon na iyong lagyan mo ng persa ang iyong kard.

 • Lingguhang Pases - $25
 • Buwanang Pases - $100
 • Pases ng EZ transit - $110
  (Magagamit sa Metro at sa maraming ibang mga tagapaghatid)

May magagamit na mga Diskuwento para sa Mga May-Edad, May Kapansanan at Estudyante. Para sa mga kailangan sa kuwalipikasyon at kumpletong direktoryo ng mga lugar na nagbebenta, tumawag sa 323.466.3876 o tingnan sa metro.net .

Mga Pases Sa Araw

Ang Metro ay nag-aalok ng Pases sa Araw na magagamit para sa lokal na pagbibiyahe sa mga bus at tren sa buong araw. Ang isang Regular na Pases sa Araw ay nagkakahalaga ng $7; May-Edad/ May-Kapansanan/ Medicare ay $2.50.

Ang Pases sa Araw ay maaaring bilhin sa loob mismo ng mga bus ng Metro at mula sa sariling serbisyo na makina ng tiket ng TAP sa mga istasyon ng Metro Rail at Metro Orange Line.

May mga ibinebenta rin na Pases sa Araw na maaaring lagyan parati ng kargang pera na kard ng TAP. Para sa karagdagang impormasyon sa TAP, tingnan ang metro.net .

Mga Oras

Karamihan sa Metro bus at mga linya ng riles ay nagsisimula mga 4 ng umaga at patuloy na tumatakbo hangang mga hatinggabi.

Mas madalang ang mga ito sa mga huling bahagi ng gabi at sa araw ng Sabado at Linggo, kaya tingnan ang mga timetable sa metro.net upang makasiguro.

Mga Payo sa Pagsakay

 • Dumating sa iyong tigilan o istasyon nang maaga
 • Tumayo nang malayo sa kalye o gilid ng plataporma
 • Kumaway sa bus operator upang tumigil
 • Hintaying makaalis ang mga lumalabas na pasahero, at saka sumakay
 • Ang mga pasaherong gumagamit ng mga silyang may gulong ay maaaring humiling ng tulong ng operator upang makasakay at matatag na makapuwesto sa bus
 • Tiyakin ang kaligtasan ng iyong mga personal na gamit
 • Mangyaring huwag kakain, iinom, maninigarilyo
  o magpapatugtog ng malakas na musika
 • Maging alisto habang naglalakbay at iulat ang anumang hindi pangkaraniwang nangyayari sa pamamagitan ng pagtawag sa 888.950.7233
 • Humanda sa paglabas kapag dumating sa iyong tigilan
 • Siguraduhin na nasa iyo ang mga gamit at lumabas na ginagamit ang pinto sa likuran

Mga Importanteng Matatawagan

Paano Sasakay : 323.466.3876
Mga Komento ng Pasahero : 213.922.6235
Seguridad/Emerhensiya : 888.950.7233
Matatawagan Para sa Pagtaas sa Silyang May Gulong : 800.621.7828
Nawala at Natagpuan : 323.937.8920